کانال پخش زنده را انتحاب نمایید

حسینیه حضرت رقیه (س) دلوار هیئت علمدار شهر دلوار

تعزیه روز عاشورا 1444

سینه زنی روز تاسوعا 1444 - مهرداد زاستیان

سخنرانی حجت الاسلام جعفری - شب سیزدهم محرم 1443

سخنرانی حجت الاسلام جعفری - شب دوازدهم محرم 1443

سخنرانی حجت الاسلام جعفری - شام غریبان محرم 1443

سینه زنی - حاج قاسم کریمی روز - شب عاشورا محرم 1443

سخنرانی حجت الاسلام جعفری - روز عاشورا محرم 1443

مراسم صبحدم - صبح عاشورا محرم 1443

سینه زنی - حاج قاسم کریمی - شب عاشورا محرم 1443

سخنرانی حجت الاسلام جعفری - شب عاشورا محرم 1443

پا منبری - شب عاشورا محرم 1443

سخنرانی حجت الاسلام جعفری - روز تاسوعا محرم 1443

سینه زنی - حاج قاسم کریمی - روز تاسوعا محرم 1443

سینه زنی - حاج قاسم کریمی - روز تاسوعا محرم 1443

سینه زنی - حاج قاسم کریمی - شب تاسوعا محرم 1443

پا منبری - روز تاسوعا محرم 1443

سخنرانی حجت الاسلام جعفری - شب تاسوعا محرم 1443

پامنبری - شب تاسوعا محرم 1443

سینه زنی - حاج قاسم کریمی - شب هشتم محرم 1443

سخنرانی سید سجاد جعفری - شب هشتم محرم 1443

پامنبری - شب هشتم محرم 1443